Algemene Voorwaarden

1. Offertes en prijzen
a. De offertes en prijzen verstrekt door PARQUET DE FLANDRE bvba zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk na 30 dagen.
b. De prijzen zijn inclusief BTW en in € tenzij anders vermeld.
c. De prijzen gelden voor de in de offerte genoemde hoeveelheden en prestaties.
d. Het bedrag exclusief BTW wordt onder het bedrag inclusief BTW vermeld.

2. Leveringen en Ieveringstermijnen
a. De opgegeven uitvoerings- en Ieveringstermijnen worden enkel ter informatie verschaft en zijn niet bindend. Overschrijding van de leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst.
b. De Ievering vindt plaats vanaf ons magazijn en de goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, tenzij anders overeengekomen.
c. De koper is verplicht van de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
d. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de Ievering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
e. De door PARQUET DE FLANDRE bvba opgegeven Ievertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

3. Technische eisen
a. Alle technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

4. Monsters, modellen en voorbeelden
a. Indien door PARQUET DE FLANDRE bvba een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

5. Ontbinding van de overeenkomst
a. Een overeenkomst tussen PARQUET DE FLANDRE bvba en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden als na het sluiten van de overeenkomst aan PARQUET DE FLANDRE bvba omstandigheden ter kennis komen die PARQUET DE FLANDRE bvba goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Ook als PARQUET DE FLANDRE bvba de koper bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid blijft uit of onvoldoende is kan de overeenkomst worden ontbonden of worden opgeschort.

6. Garantie
a. Zie “PARQUET DE FLANDRE garantievoorwaarden voor residentieel gebruik”
b. De garantie van PARQUET DE FLANDRE bvba beperkt zich tot herstelling of vervanging van zaken die, ter beoordeling van PARQUET DE FLANDRE bvba, van slechte kwaliteit zijn voor zover door PARQUET DE FLANDRE bvba geleverd of uitgevoerd.
c. Goederen met zichtbare gebreken mogen niet worden gebruikt en moeten aan PARQUET DE FLANDRE bvba worden teruggeleverd . Indien geleverde goederen geïnstalleerd worden zijn de goederen aanvaard door de klant en vervallen de garantiebepalingen.
d. De garantie geldt niet als de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of het niet juist opvolgen van de instructies. Indien het een product betreft dat door derden is geproduceerd, geldt hiervoor de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt verstrekt.
e. De maximale duur van de garantie bedraagt 10 jaar.

7. Aansprakelijkheid en klachten
a. Voor schade als gevolg van gebreken in of aan geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid zoals die in het hoofdstuk garantie van deze voorwaarden is weergegeven.
b. Klachten over zichtbare gebreken of over de kwaliteit/kwantiteit van de geleverde zaken dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zaken te worden gemeld en wel bij aangetekende brief of brief met ontvangst bewijs.
c. De goederen kunnen slechts na voorafgaande toestemming aan PARQUET DE FLANDRE bvba worden geretourneerd.
d. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de goederen of diensten uit te stellen.

8. Overmacht
a. Indien PARQUET DE FLANDRE bvba, door een haar niet toerekenbare tekortkoming, in overmacht verkeert om haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van overmacht toestand met een maximum van 3 maanden. Na 3 maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een brief, aangetekend of met bericht van ontvangst, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
b. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent de weg en jurisprudentie wordt inbegrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PARQUET DE FLANDRE bvba geen invloed kan uitoefenen doch waardoor PARQUET DE FLANDRE bvba niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstaking in het bedrijf van PARQUET DE FLANDRE bvba daarbij inbegrepen.
c. Indien PARQUET DE FLANDRE bvba bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het Ieverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. Ieverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Betaling
a. De facturen van PARQUET DE FLANDRE bvba dienen contant te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. De facturen zijn derhalve direct opeisbaar. Vanaf de datum van opeisbaarheid is de opdrachtgever bij niet betaling in gebreke en is hij aan PARQUET DE FLANDRE bvba een rentevergoeding verschuldigd van 1% per begonnen maand.
b. Bij niet betaling is de koper een vergoeding verschuldigd wegens buiten gerechtelijke incassokosten van 15% over de eerste gefactureerde € 5000,00 met een minimum van € 50,00 en voor het gefactureerde bedrag boven de € 5000,00 een percentage van 5%.
c. De prijzen zijn vastgesteld in EURO en zijn uitsluitend in die munt betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
d. Indien op enig moment bij PARQUET DE FLANDRE bvba gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever en/of in het geval de opdrachtgever bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door PARQUET DE FLANDRE bvba tenminste eenmaal is aangemaand kan PARQUET DE FLANDRE bvba eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of anderszins deugdelijke zekerheid wordt gesteld.
e. In geval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van de koper zullen vorderingen van PARQUET DE FLANDRE bvba en de verplichtingen van de koper direct opeisbaar zijn.
f. Door de koper gedane betaling stekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur
g. De plaats van betaling is die van de vestigingsplaats van PARQUET DE FLANDRE bvba.
h. Tot de betaling gebeurd is, blijven de geleverde goederen eigendom van PARQUET DE FLANDRE bvba.

10. Betwisting
a. In geval van betwisting zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen alleen de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.

11. Aanvaarding algemene voorwaarden
a. Door het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst, de bestelbon, de leveringsbon of factuur, verbindt de koper zich tot het naleven van de algemene voorwaarden.